Natječaj za radno mjesto: domar

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20-Uredba i 151/22), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000, Zadar  raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

                                   

  1. Domar – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, zamjena

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.- Uredba i 151/22), sukladno odredbama Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 02/11).

 

Uz prethodno navedene opće uvjete kandidati moraju  ispunjavati i posebne uvjete:

  • završena srednja škola tehničke ili obrtničke struke

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

 

  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  • dokaz o državljanstvu;
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Natječaj je otvoren od 23. studenog do 1. prosinca 2023. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Natječaj – Domar-određeno, zamjena za bolovanje- studeni 2023.

Share This: