Natječaj za radno mjesto: nastavnik engleskog jezika

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

                                   

  1. Nastavnik/ca Engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom i roditeljskom dopustu)

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.- Uredba i 151/22), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnog predmeta.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

 

  • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja;
  • dokaz o državljanstvu;
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

 

Natječaj je otvoren od 10. studenog do 18. studenog 2023. godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Natječaj – Engleski jezik-određeno, zamjena za rodiljni i roditeljski – studeni 2023.

 

Share This: