Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka  5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar,  dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000  Zadar  raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  1. nastavnik  matematike,  na neodređeno puno radno vrijeme,  1 izvršitelj

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

  1. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  2. dokaz o državljanstvu;
  3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i
  4. uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Natječaj je otvoren od 12.  do 20. 4. 2022.  godine.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj možete preuzeti ovdje: Natječaj matematika

04/12/2022

Share This: