Natječaj – kuharstvo

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20 Uredba i 151/22), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000, Zadar raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: 1. Nastavnik/ca kuharstva – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, s ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.- Uredba i 151/22) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96. i 80/99.) i kurikulumu nastavnog predmeta.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

1. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

2. dokaz o državljanstvu;

3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Natječaj je otvoren od 25. travnja do 3. svibnja 2023. godine.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje: Natječaj -kuharstvo

Share This: