Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića – 11. 5.  2022.

Natječaj možete preuzeti ovdje: Natječaj za ravatelja/cu

 

Klasa: 602-03/22-06/01

Urbroj: 2198-1-73-22-2

Zadar, 6. svibnja  2022.

Na temelju članka 40.  Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka  127. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20) i članka  83. st. 4. Statuta Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23 000 Zadar, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja  Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića, Zadar

Kandidati za ravnatelja  moraju ispunjavati slijedeće nužne uvjete:

 

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

  1. a) sveučilišni diplomski studij ili
  2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. c) specijalistički diplomski stručni studij;
  4. d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja  obvezni su priložiti u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika sljedeću dokumentaciju:

              – životopis,

– diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o položenome stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit) odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog ispita,

– dokaz o radnom iskustvu u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO (ne starije od 30 dana) i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju radnog odnosa,

– dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja tih kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),

– uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od  30 dana),

– pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN br. 143/12., 105/15. i 32/17.) te presliku osobne iskaznice u tu svrhu,

– program rada za mandatno razdoblje (koji sadrži: ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekta i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju).

Sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta  Škole vrednovat će se slijedeće dodatne kompetencije kandidata:

  1. poznavanje stranog jezika dokazuje se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika i drugom ispravom,
  2. osnovne digitalne vještine dokazuju se javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti, potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina i drugom ispravom,
  3. iskustvo rada na projektima dokazuju se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata ili osobnom izjavom u životopisu.

Svi dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19. i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92, 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96,  82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Navedeni i priloženi dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Navedeni i priloženi dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati  daju izričitu suglasnost da Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke iz zaprimljenih prijava i dostavljenih dokumenata u svrhu provedbe natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja, a koji se potom arhiviraju i neće se više koristiti u druge svrhe, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU 2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.).

Kandidati su dužni vlastoručno potpisati prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi, koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 127. stavku 11.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H,

23 000 Zadar, s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadržavaju sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici kod javnog bilježnika, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Školskog odbora:

Anastazia Milardović, dipl. ing.

05/11/2022

Share This: