Natječaj za radno mjesto tajnika/ce

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20), i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000, Zadar raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. tajnik Škole, na neodređeno radno vrijeme, pola radnog vremena, 20 sati od ukupnog radnog vremena, uz probni rok od 4 mjeseca

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Poslove tajnika može obavljati osoba koja ima završen:
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
b) preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti životopis te dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

1. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
2. dokaz o državljanstvu;
3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja) i
4. uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Rezultati natječaja objavit će se na web-stranici Škole.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, dr. Franje Tuđmana 24/H, 23000 Zadar, s naznakom „za natječaj“.
Natječaj je otvoren od 28. 12. 2022. do 5. 1. 2023. godine.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Cijeli natječaj možete preuzeti ovdje: Natječaj tajnik

12/28/2022

Share This: