PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 

 

Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti, obvezni su položiti sve ispite državne mature, dodatne provjere i prijeći bodovni prag tamo gdje je postavljen.

U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata te djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor, pravo prednosti pri upisu na pojedina visoka učilišta, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, imaju:

1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata
2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata
3. djeca smrtno stradalih branitelja iz Domovinskoga rata
4. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine
5. djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskoga rata (prema čl. 147 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, povratkom zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj osnovi).

Važno: kategorije kandidata pod rednim brojevima 1 i 2 odnose se na same hrvatske branitelje i hrvatske ratne vojne invalide, dok se kategorije pod rednim brojevima 3, 4 i 5 odnose na njihovu djecu.

Pojedina visoka učilišta pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta dajukandidatima sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag.

Navedenim kategorijama kandidata omogućuje se upis na studijske programe, bez obzira na položaj na rang-listi, ako polože sve ispite državne mature koji su obvezan uvjet za upis na pojedine studijske programe, prijeđu bodovni prag tamo gdje je postavljen te, tamo gdje je to potrebno, zadovolje preduvjet i polože dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.

Share This: