Sudjelovanje u projektu CUKAR 5.0

Projekt CUKAR 5.0 odobren je u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Poziv je bio usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima odnosno unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Naziv projekta: CUKAR 5.0
Nositelj projekta: Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja “CUKRIĆI” – Zadar
Projektni partneri:

 

Grad Zadar

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića

Ukupna vrijednost: 467.320,80 kn (100% bespovratna sredstva)
Razdoblje provedbe projekta: 16.02.2022. – 16.04.2023.
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond

Projekt CUKAR 5.0 doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta lokalnih OCD-a za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim potrebama u području socijalnog uključivanja s naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama. Provedbom projektnih aktivnosti jačanja lokalnih organizacija civilnoga društva doprinijeti će se unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama, jačanju kohezije zajednice i njenom razvoju te umrežavanju i inovacijama u rješavanju problema. Projekt doprinosi podizanju svijesti i znanja građana o dijabetesu.

Krajnji korisnici su članovi Udruge Cukrići i njihove obitelji, djeca i mladi oboljeli od dijabetesa i članovi njihovih obitelji, odrasle osobe koje boluju od dijabetesa, stručnjaci i profesori u osnovnim i srednjim školama, javne i stručne službe koje rade s osobama sa dijabetesom, djeca i mladi pogođeni pandemijom COVID 19, osobe u riziku pod dijabetesa, liječnici, svi koji rade ili dolaze u kontakt s dijabetičarima, volonteri, građani, stručna i opća javnost.

Glavne aktivnosti planirane projektom:

  • edukacije, predavanja i tribine
  • savjetodavna i psihološka pomoć́
  • individualna terapija
  • izrada i provedba program za samopomoć i podršku ranjivim skupinama kroz sport
  • izrada prehrambenog priručnika za usvajanje zdravih prehrambenih navika
  • izrada aplikacije za samopomoć́ i podršku ranjivim skupinama – SOS.SMS

Planiranim aktivnostima projekt razbija predrasude, jača znanje o dijabetesu, kako oboljelih tako i njihove okoline, jača svijest o važnosti prilagodbe prehrane i ulozi tjelesne aktivnosti u svrhu prevencije dijabetesa tip II. Također, šira javnost upoznat će se s dijabetesom i načinom kako dijabetes mijenja život oboljelog, kako pomoći oboljeloj osobi, kako prepoznati simptome, koji su načini liječenja te zašto je važno rano otkrivanje bolesti u sprječavanju razvoja kroničnih komplikacija.

Share This: